a

Ponuka na výkon správy

Rozsah ponúkaných prác:

1. ÚVODNÁ OBHLIADKA A PREBERANIE OBJEKTU

bezplatné a slúžia na stanovenie postupu majiteľov a správcu pri koordinácii výkonu správy.

2. PRVOTNÉ ČINNOSTI SPRÁVY
· zhodnotenie stavu technickej dokumentácie
· prieskum častných zmluvných vzťahov s organizáciami zabezpečujúcimi služby pre objekt (voda, kanalizácia, plyn, OLO a pod.)
· prieskum prípadných doterajších zmlúv na nebytové priestory
· prieskum finančnej situácie domu a spracovanie plánu predpokladaných výdavkov a príjmov pre najbližšie obdobie
· previerka doterajších opráv a revíznych správ vyhradených technických zariadení

3. ŠTANDARDNÝ VÝKON SPRÁVY

Štandardný výkon správy predstavuje všetky základné činnosti spojené s prevádzkou objektu, ktorý rozdeľujeme na nasledujúce časti:

A. Oblasť prevádzky:
· zabezpečuje dodávky tepla a TÚV (od 1.1.2007 aj rozpočítanie nákladov pomerových meračov vlastnými kapacitami)
· dodávka vody z verejných vodovodov
· odvod odpadových vôd
· odvod dažďových vôd
· dodávka elektrickej energie pre spoloč časti a zariadenia domu
· upratovanie spoločných priestorov (aj vlastnými kapacitami)
· zimná údržba (aj vlastnými kapacitami)
· odvoz a likvidácia odpadu
· čistenie komínov
· zabezpečenie havarijnej služby
· poistenie objektov
· zabezpečenie dezinsekcie, dezinfekcie a deratizácie
· zabezpečenie činností BOZP a PO

B. Oblasť technická:
· spracovanie harmonogramov potrebných opráv a údržby
· pravidelné vykonávanie obhliadok objektu
· zabezpečenie údržby a opráv menšieho rozsahu vlastnými kapacitami a technický dozor
· zabezpečenie opráv väcšieho rozsahu a zateplenia budov, zabezpečenie financovania formou dotácie ci úveru
· zabezpečenie revízií vyhradených technických zaradení
· opravy a údržba výtahov (vlastnými kapacitami alebo formou dodávateľskej firmy)
· účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru  

C. Oblasť ekonomiky a hospodárenia:
· vedenie účtovníctva a spracovanie vyúctovania služieb spojených s prevádzkou objektu
· vedenie analytickej evidencie presne podla výpisu z účtu domu
· vedenie osobitného účtu pre jednotlivé objekty (aj v rámci bytového či polyfunkčného objektu)
· kontrola cenovej a vecnej fakturácie prác v objekte
· vyúčtovanie príjmov a výdavkov

D. Obla
právna:
· zastupovanie klienta pred orgánmi štátnej správy, alebo obce vo veciach týkajúcich sa výkonu správy nehnuteľností
· sledovanie a zabezpečovanie nájomných zmlúv
· zabezpečovanie podkladov pre súdne spory, týkajúcich sa správy nehnute
ľností, vymáhanie nedoplatkov súdnou cestou prostredníctvom právneho zástupcu špecializujúceho sa na túto oblasť

Cena za štandartný výkon správy je 6,-€/byt a mesiac vrátane DPH. Služby poskytované pred výkonom správy všetky bezplatné a počas výkonu správy sa neúčtujú žiadne iné náklady (napr. na rozúčtovanie a pod.). V cene výkonu správy nie zahrnuté jednotlivé ceny služieb (ÚK, TÚV, SV a pod.) obsiahnuté v štandartnom výkone správy. Rozsah výkonu správy a cena poskytovaných služieb presne špecifikované v zálohových predpisoch, ktoré nedeliteľnou časťou mandátnych zmlúv, v resp. zmlúv o výkone správy.

 

4. NADŠTANDARTNÝ VÝKON SPRÁVY

A. Oblasť prevádzky:
· zabezpečovanie strážnej služby
· starostlivosť o zeleň a interiérovú výbavu
· starostlivosť o parkovacie plochy a ich čistenie
· zabezpečenie informačnej služby

B. Oblasť technická:
· zabezpečenie projektových prác
· výkon inžinierskej činnosti pri rekonštrukciách, nadstavbách a vostavbách
· zabezpečenie podkladov pre kúpu alebo predaj nehnuteľností

C. Oblasť ekonomiky:
· vypracovanie technicko-ekonomického vyhodnotenia využitelností spoločných priestorov, vytváranie bytov, nebytových priestorov a reklám
· spracovanie finančného plánu objektov, zabezpečenie financovania a jeho manažment

D. Oblasť právna:
· uzatváranie zmlúv na prenájom priestorov na základe pokynov klienta
· poskytnutie pomoci v otázkach nehnuteľností
· realitná činnosť
· zastupovanie vlastníka pred súdom a správnymi orgánmi

Po dohode je možné zabezpečiť aj iné neštandartné služby.