a

Servis výťahov zahŕňa

- vykonávanie prehliadok a údržby výťahov v pracovných dňoch v pravidelných intervaloch
-vykonávanie čistenia šachiet výťahov
-dozorovanie a kontrola v medziobdobí revízií v zmysle STN 274002
-zabezpečenie odstraňovania porúch
-opravy výtahov počas sobôt, nedieľ a štátom uznaných sviatkov
-vykonávanie revízií podla STN 274002, vrátane vyhotovenia revíznych správ
-vykonávanie revíznych skúšok v trojročnom období a overovacích skúšok
-zabezpečenie stredných opráv, rekonštrukcií a generálnych opráv výťahov
-opravy porúch spôsobených úmyselným poškodením zariadení zo strany prepravovaných osôb
-vyprosťovanie zaseknutých osôb bezodkladne (non-stop)

Opravy výťahov sa vykonávajú cez pracovnú dobu do 2 hodín od nahlásenia poruchy na príslušné telefónne císla a do 12 hodín po pracovnej dobe.Táto lehota sa nevzťahuje na odstránenie porúch, ktoré si vyžadujú dielenskú opravu, resp. strednú alebo generálnu opravu výťahov.

Cena sa stanovuje individuálne podľa technického stavu a frekvencie využívania výtahu.